Over Team Haagsche Bluf

Stichting Team Haagsche Bluf heeft ten doel: fondsenwerving ten behoeve van kankerbestrijding, de ondersteuning van  -en (palliatieve) zorg voor kankerpatiënten en het verrichten van alle handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. De Stichting beoogt daarbij het algemeen nut en heeft geen winstoogmerk. De Stichting beoogt haar doel onder meer te bereiken door deelname met een team aan de jaarlijkse RoParun, het (doen) organiseren van evenementen en het ondernemen van andere activiteiten waarbij zoveel mogelijk opbrengsten worden gegenereerd die ten goede komen aan vorenstaand doel.  

Wij vragen vooral om uw bijdrage voor de goede doelen van RoPa Er is echter ook veel nodig om deelname te realiseren en het evenement tot een goed einde te brengen.Denk aan vervoer, brandstofkosten, eten, drinken ,kleding enz. Ook hier kunt u ons helpen met een financiële bijdrage of bijdrage in natura.U kunt contact opnemen met de sponsorcommissie om een pakket op maat af te spreken. Iedere donateur krijgt een vermelding op de website en op facebook en twitter, voor grotere donaties zijn tegenprestaties op maat bespreekbaar. Denk aan logo's op kleding of busjes, tot lezingen en workshops.

Het beloningsbeleid

De bestuursleden genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten. Het bestuur streeft ernaar deze kosten tot nihil te beperken. De stichting beschikt niet over personeel. Alle activiteiten worden georganiseerd door vrijwilligers

Financieel verantwoording

Het boekjaar van de Stichting loopt van 01 januari t/m 31 december van ieder kalenderjaar. Gezien de recente start van de Stichting zal de eerste publicatie van de administratie plaatshebben in 2018. Het bestuur streeft ernaar in de loop van 2017 een eerste tussenverslag te publiceren, naar aanleiding van de resultaten van de RoParun die in juni plaats zal vinden. 

Beleidsplan

Meer info