Beleidsplan i.r.t. ANBO verplichting

1 Lengte en geldigheidsduur

Het beleidsplan betreft de doelen en plannen voor de jaren 2017 en 2018 en treed in werking 21-12-2016 en is vanaf die datum gepubliceerd op de website van Team Haagsche Bluf. 

 

2 Visie en missie

Visie:

Stichting Team Haagsche Bluf vindt dat palliatieve zorg voor kankerpatiënten nooit goed genoeg kan zijn en altijd meer aandacht verdient.

Missie:

De stichting heeft tot doel de fondsenwerving ten behoeve van kankerbestrijding,en de ondersteuning van – (palliatieve) zorg voor kankerpatiënten.  De fondsenwerving vindt vooral plaats door activiteiten te organiseren die een relatie hebben met de Roparun of ‘Roparunteam Haagsche Bluf’

De stichting stelt zich mede tot doel om deelname aan de Roparun een jaarlijks terugkerend evenement te laten worden. Door het opdoen en behouden van kennis en ervaring wordt beoogd de jaarlijkse fondsenwerving te stabiliseren of uit te breiden. Stichting Haagsche bluf is een stichting zonder winstoogmerk , die een algemeen nut dient. Gelden die worden verworven door het organiseren van evenementen, sponsoring en het uitvoeren van verschillende acties worden na aftrek van de gemaakte kosten en kosten om deelname aan de roparun te realiseren, volledig gedoneerd aan de stichting Roparun.

 

 

3 Ambities

Hoofdlijnen 2017 en 2018

In 2017 zal voor de eerste keer worden deelgenomen (teamnummer 245) aan de Roparun en worden activiteiten ontwikkeld om de kosten van inschrijving en deelname te dekken (deze bedragen komen ten goede aan de doelen van de stichting Roparun welke gelijk zijn aan de doelen van de stichting team Haagse bluf) zoals vastgelegd in de statuten en regelementen van de Roparun. www.roparun.nl

De stichting streeft naar een substantiële financiële ondersteuning van de stichting Roparun en naar een zodanige financiële reserve dat inschrijving voor het volgende jaar (2018) financieel gewaarborgd is.

Voor de deelname in 2018 zullen de (financieel) succesvolle activiteiten uit 2016/2017 worden geprofessionaliseerd en zullen nieuwe activiteiten worden toegevoegd.

In het najaar van 2018 wordt een evaluatie gehouden over de eerste twee jaren en worden nieuwe ambities voor de periode 2019 en 2020 opgenomen in een nieuw beleidsplan.

Activiteiten ter voorbereiding deelname 2017

Activiteiten die in de voorbereiding op de deelname in 2017 worden georganiseerd, worden waar mogelijk zo opgezet en uitgevoerd dat er sprake is van ‘herhaalbare’- en ‘schaalbare’ activiteiten. Daarmee wordt zowel deelname in 2017 als een lange termijndoelstelling om te komen tot een ‘jaarlijks terugkerend evenement’ mogelijk gemaakt.

In de aanvangsperiode (aug 2016 – februari 2017)  wordt veel energie en aandacht gegeven aan de randvoorwaarden voor een volwaardige en verantwoorde deelname aan de Roparun 2017. Enerzijds gaat het daarbij om administratieve handelingen zoals het opstellen van statuten, verkrijgen van een website, inrichten van een facebookpagina, berkrijgen van een ANBI-status en het opstellen een beleidsplan voor de stichting en het opstellen van een draaiboek voor de deelname in juni 2016. Daarnaast zal de stichting Haagsche bluf de  administratie jaarlijks laten controleren door een extern accountantsbureau en zal op die manier de financiële gang van zaken verantwoorden.

Daarnaast zijn er de activiteiten die gericht zijn op de fondsenwerving. De financiële middelen zullen voornamelijk afkomstig zijn van  donaties, subsidies, sponsorgelden en inkomsten vanuit georganiseerde evenementen en activiteiten. Voor team 245 betreft dit  concreet gezamenlijke(web) acties rond verlotingen, de kerstmarkt, lokale loopevenementen en de verkoop van Roparun loten en/of het anderszins verkrijgen van giften t.b.v. de stichting Roparun of het ‘team Haagsche Bluf 245’.

Voor de maanden februari, maart en april streven we naar een intensieve ‘facebook-campagne’ gericht op het verkrijgen van giften. Doelgroep is daarbij primair het eigen social-media netwerk en secundair het social-media netwerk van zo veel mogelijk Haagleden en kennissen.

Activiteiten ter voorbereiding deelname 2018

Het bestuur van de stichting zal in de loop van 2017 in overleg treden met het bestuur van Haag atletiek om vormen van samenwerking te verkennen. Hierdoor kunnen op termijn andere bronnen (bijvoorbeeld afdrachten van middelen voor het goede doel bij inschrijvingen voor loopevenementen van Haag) in beeld komen.

 

Medio September 2017 wordt gestart met samenstellen van het team voor 2018.

 

Succesvolle fondsenwervingsacties worden gecontinueerd en uitgebreid in 2018.

4 Sterkten en zwakten

Sterke punten

De initiatiefnemers van de Stichting Team Haagsche Bluf komen voort uit de loopgroepen van Atletiekvereniging Haag Atletiek (‘Haag’). Haag is de grootste atletiekvereniging van Nederland (meer dan 1600 leden), Nederlands kampioen en een zeer actief verenigingsleven. Het (sociale) netwerk in de directe omgeving van het team bestaat  derhalve uit veel duizenden ‘vrienden en bekenden’ waardoor al bij een beperkt bereik en een beperkte bijdrage een substantieel deel van de geambieerde middelen verkregen kan worden. Dit wordt versterkt door de mogelijkheid om gedurende het gehele jaar ‘mee te liften’ op activiteiten (trainingen, sociale evenementen en wedstrijden) van de vereniging.

Uiteraard is dit enorm potentieel aan toekomstige deelnemers mede aanleiding om in te zetten op meerjarige continuïteit in de deelname aan de Roparun

Zwakke punten

Organisatorisch is deelname aan de Roparun een forse uitdaging en er is binnen het team nog weinig ervaring. Dat betreft zowel de deelname zelf als de ervaring op het gebied van fondsenwerving.


 

5 Het stappenplan

  1. Voor inschrijving, het kopen van Roparun-loten en voor deelname is naar schatting tussen de acht duizend en tienduizend euro nodig.
  2. In de voorbereiding van de deelname is door de leden van het team (24 m/v) een voorschot bijdrage van 300 euro p.p. ingebracht om een financieel risico te dekken ingeval de fondsenwerving ontoereikend zou zijn om de verplichtte afdrachten aan de stichting Roparun mogelijk te maken. De stichting is voornemens om bij succesvolle werving hiervan 100 euro te retourneren en is verder voornemens om bij voldoende fondsenwerving middelen te reserveren voor deelname in 2018.
  3. Van de stichting Roparun moet ter waarde van 2500 euro loten worden afgenomen waarvan de opbrengst ten goede komt van de stichting Ropa Deze loten worden verdeeld onder de 24 leden van het team (rond 100 euro p.p.) waardoor deze bij verkoop in staat zijn om een deel van hun resterende inleg van 200 euro ‘terug te verdienen’
  4. Bij trainingen van Haag Atletiek en via de Haag website wordt aandacht gevraagd voor dit goede doel en op de bar in de kantine van Haag staat een collectebus waardoor het gehele jaar giften in contanten kunnen worden gedoneerd (naar schatting 500 euro per jaar).
  5. Twee maal per jaar wordt in de kantine van Haag een verloting gehouden waarvan de opbrengst ten goed komt van de stichting (naar schatting 1500 euro per jaar).
  6. Een maal per jaar wordt een kerstmarkt georganiseerd waarvan de opbrengst ten goed komt van de stichting (naar schatting 1000 euro per jaar).
  7. In het voorjaar wordt een socialnetworkcampagne gevoerd waarin we vragen om geld over te maken op de rekening van de stichting Haagsche Bluf of de stichting ‘Roparun Palliatieve zorg’. We streven in 2017 naar een opbrengst van 1000 euro en in 2018 naar een opbrengst van 1500 euro.
  8. Naast bovengenoemde activiteiten wordt ingezet op kleinschalig ‘meeliften bij Haagactiviteiten, Bijvoorbeeld door oliebollenverkoop bij de nieuwjaarscross, soep of warme chocolademelk na een wintertraining of een wijnproeverij na afloop van een woensdagavond training . (totale opbrengst naar schatting 1000 euro per jaar).
  9. Het bestuur van de stichting zal in de loop van 2017 in overleg treden met het bestuur van Haag atletiek om vormen van samenwerking te verkennen. Hierdoor kunnen op termijn andere bronnen (bijvoorbeeld afdrachten van middelen voor het goede doel bij inschrijvingen voor loopevenementen van Haag) in beeld komen.